Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
ROBERT FARACIK
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Urodzony w 1973 r. Studia na kierunku geografia, specjalność geografia turyzmu (praca magisterska obroniona w 1997 r.). Stopień naukowy doktora nauk o ziemi w zakresie geografii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Funkcja turystyczna strefy podmiejskiej Krakowa” (2004), obronionej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w IGiGP UJ.
Autor i współautor m.in. następujących pozycji książkowych: „Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa” (Wydawnictwo IGiGP UJ, 2006), „Turystyka” (red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006), „Kraków jako ośrodek turystyczny” (red. M. Mika, Wydawnictwo IGiGP UJ, 2011), „Regiony turystyczne świata. Część 1 i 2” (red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012).
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki miast historycznych i dziedzictwa kulturowego w kontekście rozwoju turystyki oraz relacji miasto- strefa podmiejska.
Wybrane projekty badawcze: Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki (2006-2008); Roma population on the peripheries of the V4 countries (Visegrad Fund, 2012); Enhancing competitiveness of V4 historic cities for tourism development (Visegrad Fund, 2013-2015).


Miasta historyczne Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo a możliwości rozwoju turystyki na wybranych przykładach

Dotyczy problematyki wykorzystania dziedzictwa miast historycznych w rozwoju turystyki w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Analizie poddane zostaną miasta historyczne według różnych kryteriów, m.in. wielkości, mieszkańców, położenia, okresu powstania, znaczenia w strukturze osadniczej kraju, pełnionych funkcji, czy rangi form ochrony konserwatorskiej.
Szczególny nacisk zostanie położony na elementy wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego miast w kontekście możliwości kształtowania ich funkcji turystycznej na wybranych przykładach (m.in. Kraków, Praga, historyczne miasta Spisza, Eger).Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: