Zgłoś uczestnictwo
Zarejestruj się

Ważne daty

do 30 czerwca 2013
Nadsyłanie propozycji tematów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2013

Spotkanie komisj merytorycznej - wybór prelegentów

do 20 sierpnia 2013
Nadsyłanie artykułów do publikacji zgodnych z wytycznymi

15 czerwca - 31 października 2013 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

6-7 listopada 2013
Konferencja - Hotel DoubleTree by Hilton w Łodzi
Dr hab. JACEK KACZMAREK, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk Geograficznych)
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik  Zakładu Geografii Miast w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia geografii społecznej, marketingu turystycznego i ekonomiki miasta. W swoich pracach badawczych podejmował kwestię miejskiej przestrzeni społecznej Istotnym wątkiem rozważań naukowych jest miejsce człowieka w przestrzeni i czasie, w ujęciu geograficznym.  Autor m.in. książek: Dzienna ścieżka życia mieszkańców Łodzi a warunki życia w mieście (1996), Podejście geobiograficzne w geografii społecznej (2005), współautor podręcznika Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie (2010). W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych.

KAROLINA PIOTROWSKA
Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

Jest studentką kierunku Turystyka i Rekreacja (studia niestacjonarne II stopnia) na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymała tytuł zawodowy licencjata turystyki i rekreacji (w 2012 roku w Uniwersytecie Łódzkim)  na podstawie wartościowej pracy Ocena walorów rekreacyjnych Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przez mieszkańców Łodzi (promotor – dr Jolanta Latosińska). Obecnie przygotowuje pracę magisterską, której celem jest określenie potencjału turystyki literackiej w Łodzi na przykładzie literatury żydowskiej. Podstawą prowadzonych studiów empirycznych uczyniono opracowany samodzielnie model ukazujący strukturę doświadczania miejsca. Zainteresowania badawcze obejmują percepcję zróżnicowanych krajobrazów w kontekście artystycznych interpretacji przestrzeni.

Literacka interpretacja dziedzictwa łódzkich Żydów na podstawie koncepcji miejsc zapośredniczonych

W przygotowanym wystąpieniu przyjęto założenie, że miejsca to obszary/obiekty intensywnie nasycone myślą i uczuciami, o charakterze symbolicznym, indywidualnie doświadczane przez odwiedzającego. Owo doświadczenie może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Medium zapośredniczenia najczęściej bywa sztuka. W procesie zapośredniczenia szczególną rolę odgrywa literatura. Na tej podstawie dochodzimy do konstatacji, że literatura kształtuje zapośredniczone doświadczanie miejsca.

Podmiotem prowadzonej analizy są miejsca w Łodzi, które stanowią znaczące elementy literatury pięknej i literatury faktu pisanej przez Żydów. Przedmiotem dociekań autorów uczyniono natomiast interpretację rzeczywistej przestrzeni Łodzi opisanej w literaturze żydowskiej. Zatem do podstawowych metod badawczych należy zaliczy inwentaryzację i interpretację miejsc. Na podstawie wybranych przykładów literackich zostaną przedstawione miejsca w Łodzi  w ich artystycznym przetworzeniu. Zapis artystyczny będzie porównany ze stanem rzeczywistym.
Prowadzone studia doprowadzą w rezultacie do wyodrębnienia miejsc syntetycznych, przybliżonych i konkretnych. Zastosowane podejście badawcze stanowi istotny postęp epistemologiczny w zakresie koncepcji zapisywania i odczytywania przestrzeni miasta.


 
 

Organizatorzy:

 

Partnerzy:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki Logo hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi Logo Polskiej Izby Turystyki Oddział w Łodzi Logo Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej  

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i
            Turystyki  Logo Polskiej Organizacji Turystycznej

Patroni
medialni: